PROGRAM VLÁDY 2012 - RODINA

Rodina – základná bunka určujúca kvalitu života

Zdroj:http://www.minv.sk/?ministerstvo-vnutra&subor=146725

Rodina ako základná štrukturálna zložka ľudskej spoločnosti prešla za uplynulých dvadsať rokov výraznými zmenami. Konflikt medzi nevyhnutnosťou mať platenú prácu a potrebou rodinného života výrazne zmenil štruktúru rodiny na Slovensku a vytvoril sa nový model rodinného správania. Klesal počet sobášov, rástla rozvodovosť, vek sobášiacich sa, pribudol aj výrazný prepad pôrodnosti a plodnosti, radikálne poklesla potratovosť. Rástol počet detí narodených mimo manželstva, došlo k starnutiu populácie, nastal návrat k viacgeneračnému spolužitiu a spájaniu rodín v rámci jedného bytu či domu, pokračoval posun k jednotnému modelu rodiny a k ubúdaniu súrodeneckých vzťahov. To všetko sa prejavilo potlačovaním významu dosiaľ jedinej formy rodiny uznávanej slovenskou spoločnosťou, a to tradičnej manželskej rodiny. Zanedbávali sa vplyvy, ktoré prináša postmoderná éra vyspelých spoločností, spojená s rastúcimi požiadavkami platenej práce na čas a s rastúcou účasťou žien na trhu práce. To narúša historický vzťah medzi platenou ekonomikou a oblasťou starostlivosti, príznačnou pre industriálnu sféru. Narušila sa súdržnosť spoločnosti a jej dôležitého determinantu, akým je rodina. V znalostno sociálnom modeli rozvoja spoločnosti sa predpokladá, že dôležitú úlohu zohrá občianska spoločnosť vrátane cirkví. Tlak trhu na rodinný život vytvára pestrejšie rodinné modely. Aby nevznikali deprivačné modely rodiny, je potrebná aj variabilnejšia podpora rodiny.

Preto vláda presadí:

-          aby rodinná politika bola centrom záujmu sociálnej politiky štátu,

-          dôsledné uplatňovanie základnej zásady Zákona o rodine, podľa ktorej je manželstvo jedinečný zväzok medzi mužom a ženou, ktorý má spoločnosť chrániť a napomáhať jeho dobro,

-          aby sa obnovila rovnováha ekonomickej úlohy rodiny a jej sociálnej funkcie; s týmto cieľom podporí aj rozvoj finančnej gramotnosti,

-          aby sa obnovila prirodzená reprodukčná rovnováha populácie.

 

Vláda prijme v oblasti rodinnej politiky tieto opatrenia:

-          spracuje novú Koncepciu štátnej rodinnej politiky Slovenskej republiky do roku 2020, ktorá vymedzí strategické ciele, princípy a opatrenia na jej realizáciu s cieľom revitalizácie rodinného života a výraznejšej obnovy jej sociálnej funkcie,

-          prehodnotí predpisy pracovného a rodinného práva tak, aby sa výraznejšie akceptovali potreby vyváženého vzťahu ekonomickej a sociálnej funkcie rodiny, povinnosti verejných inštitúcií, úlohy zamestnávateľov a postavenie občianskych združení,

-          podporí terénne opatrenia smerujúce k stabilizovaniu pomerov v sociálne odkázaných rodinách,

-          podporí ochranu maloletých tak, aby sa v čo najširšom meradle uplatňovala zásada, podľa ktorej má každé dieťa od narodenia vyrastať v prirodzenom rodinnom prostredí,

-          vyhýbať sa umiestňovaniu detí do ústavnej starostlivosti ako najkrajnejšiemu riešeniu a preto podrobí odbornej analýze procesné predpisy a predpisy rodinného práva v častiach týkajúcich sa umiestňovania detí do náhradnej rodinnej starostlivosti,

-          vo všetkých legislatívnych návrhoch bude cieľavedomejšie presadzovať princípy rodovej rovnosti, posilní jej inštitucionalizáciu a bude systematicky monitorovať jej vývoj.

 

O stránke:

  • Platobné operácie sú realizované zabezpečeným systémom Slovenskej sporiteľne.
  • Online projektovú stránku Za kresťanské Slovensko pripravil Inštitút Leva XIII.
  • Za obsah a prevedenie jednotlivých projektov zodpovedajú ich organizátori.

Napíšte nám email

Sledujte nás na Facebooku