Share

Škola patrí deťom v relácii rádia Lumen

Milí naši podporovatelia! 

Kampaň Škola patrí deťom, ktorou sme informovali riaditeľov a učiteľov po celom Slovensku o nebezpečenstve rodovej ideológie, zaujala aj redaktorov rádia Lumen, ktorí sa rozhodli venovať jej samostatnú reláciu s názvom Karmel.

Ústrednou témou relácie je rodina a nástrahy na ňu. V úvode sa hovorí o Akčnom pláne pre LGBTI ľudí na roky 2016 – 2019, ktorý Ministerstvo spravodlivosti predložilo do medzirezortného pripomienkovania práve v čase, keď riaditelia škôl obdržali náš balíček Škola patrí deťom. Akčný plán obsahuje 24 návrhov pre viaceré rezorty a úrady, hovorí o analýze prípadného uznania párov rovnakého pohlavia, o náhradnom rodičovstve pre LGBTI ľudí, ale aj o nových školských materiáloch. V prípade jeho schválenia by prišlo k zásahu do učebných osnov a ovplyvneniu výberu učebníc na školách v prospech rodovej ideológie.

V relácii sa ďalej hovorí o súčasnej kríze identity muža a ženy, ktorá následne spôsobuje krízu otcovstva a materstva, ktorú rodová ideológia len a len prehlbuje. Hosťami relácie sú Renáta OcilkováMária Raučinová, ktoré pracujú vo Výbore pre rodovú rovnosť pri rade vlády. Pani Ocilková pomenúva obsah a riziká rodového scitlivovania vo vzdelávacom procese. Vysvetľuje, že v rámci aktuálneho štátneho vzdelávacieho programu, ktorého prierezovou témou je výchova k manželstvu a rodičovstvu, má pedagóg možnosť prizvať si v rámci výučby odborníkov, ktorí doplnia vzdelávanie o relevantné odborné poznatky. A tu je práve úloha našich riaditeľov, aby k deťom aj vďaka nášmu informačnému balíčku nepripustili samozvaných „odborníkov“, ktorí budú vyučovať vedecky nepodloženú rodovú teóriu, ktorá bude stále viac v deťoch prehlbovať krízu ich identity ako muža alebo ženy a nebudú v budúcnosti schopní stať sa dobrými otcami a mamami. V relácii sa tiež dozviete, čo môže robiť samotný rodič - či už doma vo výchove, ale aj v škole, ktorú jeho dieťa navštevuje, aby svoje dieťa chránil pred týmito nebezpečnými vplyvmi.

Veľa ľudí v dnešnej dobe namieta, že tieto veci na slovenských školách predsa nie sú a ani nikdy nebudú. Rodová ideológia je však rafinovaná ako had v rajskej záhrade a dobre sa skrýva pod rúškom ľudských práv. Kto by predsa mohol niečo namietať proti presadzovaniu rovnakých práv medzi mužmi a ženami? Avšak v nečakanej chvíli, keď sa všetci zmieria s myšlienkou "veď o nič nejde", had zaútočí a vypustí jed svojich poloprávd a lží, pozmenených významov slov a hier so slovíčkami, aby nakazil ľudské pokolenie a jeho identitu. Budú nasledovať otázky ako: Kto je to vlastne muž? Existuje vôbec muž? Je to predsa jedinec, ktorý má mužské pohlavie, ale cíti sa byť ženou a zaujíma sa (sexuálne) o mužov aj o ženy. Čo mu napíšeme do občianskeho preukazu? Do ktorých spŕch sa pôjde dieťa umyť po hodine telesnej výchovy a kam bude chodiť na toaletu? Kam to až všetko pôjde?

Pani Ocilková v relácii vymenúva konkrétne vzdelávacie programy, ktoré už dnes majú akreditáciu Ministerstva školstva, ako napríklad programy s názvom Sociálny dialóg, rodová rovnosť a partnerstvo v Európe a vo svete; Rodová rovnosť a rodovo citlivá pedagogika; Rodovo citlivá výchova a ďalšie, nehovoriac o nových vzdelávacích programoch, ktoré by prišli so schválením Akčného plánu pre LGBTI ľudí na roky 2016-2019.

Predsedníčka občianskeho združenia Fórum Života pani Marcela Dobešová preto v relácii právom zdôrazňuje veľkosť poslania projektu „Škola patrí deťom“ pri výchove a vzdelávaní ďalších generácií hodnotných ľudí na Slovensku.

Relácia bola odvysielaná dňa 25.10.2015 a ak ste ju premeškali, môžete si ju vypočuť v archíve rádia alebo na našej stránke projektu.

 

Pavol, projektový koordinátor

 

O stránke:

  • Platobné operácie sú realizované zabezpečeným systémom Slovenskej sporiteľne.
  • Online projektovú stránku Za kresťanské Slovensko pripravil Inštitút Leva XIII.
  • Za obsah a prevedenie jednotlivých projektov zodpovedajú ich organizátori.

Napíšte nám email

Sledujte nás na Facebooku